Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Rościszewie

Procedury funkcjonowania szkoły w okresie pandemii.

Procedury funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2020/21

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

(dla uczniów będących na kwarantannie nauczyciele prześlą zakres materiału, który pozwoli im samodzielnie pracować i określą formę komunikowania się z nimi)

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

W autobusach szkolnych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą

Zaleca się również uczniom i pracownikom szkoły zakrywanie ust i nosa do momentu wejścia do klasy.

 Przed wejściem do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce.

 Opiekunowie odprowadzający dzieci z klas 0 – III  mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

e) nakaz ten dotyczy wszystkich osób nie będących uczniami lub pracownikami szkoły. Jednocześnie zaleca się również uczniom i pracownikom szkoły zakrywanie ust i nosa do momentu przejścia uczniów do klas.

 Opiekunowie mogą wejść tylko na teren przy szatni. Nie mogą wychodzić poza hol na parterze budynku.

Jedynym wyjątkiem jest konieczność wejścia do sekretariatu szkoły.

 Uczniowie klas VII i VIII dojeżdżający autobusem szkolnym wchodzą do szkoły wejściem od strony parkingu, pozostali uczniowie tych klas, wejściem od strony boiska.

Uczniowie klas 0 - VI wchodzą jak dotychczas wejściem głównym.

Szkoła niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Rodzic ma obowiązek powiadomienia dyrektora szkoły o wynikach konsultacji lekarskich.

 W celu zminimalizowania kontaktów większej liczby uczniów każdy oddział będzie uczył się w jednej sali, do której będą przychodzili nauczyciele. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i us

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

UWAGA!!!

Dyrekcja szkoły prosi rodziców, którzy mają możliwość osobistego dowozu i odwozu dziecka do i ze szkoły, aby to zrobili. Zmniejszy to liczebność uczniów w autobusach i na świetlicy.

Dyrekcja szkoły informuje, że na czas pandemii zawieszona jest działalność sklepiku szkolnego.